Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego RODO, informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Antym Holdings Limited z siedzibą w Limassol (Cypr), adres: Anastasi Shoukri 1/3, Pamelva Court, 3035, email news@e4mark.com, tel. 632188265, zwana dalej Sprzedawcą,
2) kontakt z inspektorem danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email news@e4mark.com lub telefonicznie 632188265
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży oraz do celów marketingowych, w tym profilowania, w odniesieniu do produktów i usług Sprzedawcy, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), b) i f) RODO, przy czym przez prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora należy rozumieć dochodzenie roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiedzialne za prawidłowe wykonanie umowy sprzedaży w imieniu Sprzedawcy,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, dane osobowe powierzone w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia udzielenia zgody lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana udzielonych w tym celu zgód,
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do żądania kopii danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do bycia zapomnianym,
7) jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO, w szczególności wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
8) niezależnie od powyższych uprawnień, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może nastąpić za pomocą formularza umieszczonego poniżej lub poprzez kontakt z administratorem,
9) w celu skorzystania ze swoich praw, należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
12) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów marketingowych, w tym profilowania, w odniesieniu do produktów i usług Sprzedawcy jest dobrowolne.
13) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane będą przetwarzane w formie profilowania zwykłego, aby jak najlepiej dopasować oferty Sprzedawcy do Pani/Pana potrzeb.